облспоживспілка
 
Відділення коледжу
 
 
 
 
Відділення комерційної діяльності і права
 
Враховуючи вимоги часу, товарознавче відділення, яке існувало з часу заснування технікуму, було з 1 вересня 1999 року перейменоване у відділення “Комерційної діяльності і права”.
 
На відділенні навчаються студенти за спеціальностями 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація “Товарознавство в митній справі” та 081 Право.
 
З 2017 року навчаються студенти за спеціальностями 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
 
Товарознавець - центральна фігура торговельного бізнесу, джентельмен ринкової економіки, універсальний спеціаліст торговельної справи. Діапазон роботи надзвичайно широкий: у митницях, комерційних і маркетингових службах виробничих підприємств, роздрібних і оптових фірмах, торговельних домах, експортно-імпортних конторах, рекламних агенств, посередницьких структурах.
 
Майбутні товарознавці-комерсанти одержують організаційно-управлінську та економічну підготовку. Вивчають: комерційну діяльність, основи маркетингу та основи менеджменту, бухгалтерський облік, основи психології та етику бізнесу, економіку, фінанси, товарознавство, основи митної справи, митні платежі та правові засади митної справи, митний контроль і митне оформлення.
 
Юрист (молодший спеціаліст) - це важлива спеціальність в умовах побудови правової держави. Юрист розробляє документи юридичного характеру, укладає договори, здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, веде претензійно-правову та кадрову роботу, надає допомогу в укладанні та виконанні господарських договорів, захищає порушені права та свободи фізичних та юридичних осіб.
 
Майбутні юристи вивчають всі галузі права: конституційне право, адміністративне право, цивільне та сімейне право, цивільний процес, трудове право, право соціального забезпечення, кримінальне право та кримінальний процес, фінансове право, аграрне та екологічне право, міжнародне та митне право та інші.
 
Багато зусиль для організації роботи відділення докладають завідувач відділення Ільчук Г.І., викладачі циклових комісій комерційної діяльності, менеджменту та товарознавства і юридичних дисциплін.
 
Циклову комісію комерційної діяльності, менеджменту та товарознавства очолює досвідчений викладач Подгорна В.О., спрямовуючи роботу на постійне вдосконалення освітнього процесу та методики викладання дисциплін.
 
У цикловій комісії створено комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін згідно з сучасними вимогами.
 
Значні позитивні зміни в модернізацію освітнього процесу, впровадження новітніх технологій навчання на базі сучасного торгово-технологічного обладнання, вносять викладачі Дзюбенко Л.О., Лукомська Н.М..
 
Крім цього, значно покращилась структура матеріально-технічного забезпечення лабораторії касового і вагового обладнання, придбано нові види електронних ваг та касових апаратів.
 
Циклова комісія постійно приділяє увагу вдосконаленню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. За останні роки були оновлені з врахуванням сучасних технологій торгівлі, навчальні кабінети та магазини продовольчих і непродовольчих товарів, закуплено сучасні мультимедійні проектори, встановлено телевізори в аудиторіях.
 
Викладачі товарознавчих дисциплін – Белінська О.М. (заступник директора з навчальної роботи), Ільчук Г.І. (заввідділення), Подгорна В.О., спрямовують роботу на вивчення асортименту товарів та їх споживчих властивостей, конкурентної спроможності товарів, вміння студентів працювати із стандартами, проводити перевірку якості товарів, викладачами також створено комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін згідно з існуючими вимогами.
 
Кабінети товарознавства продовольчих і непродовольчих товарів систематично поповнюються новими нормативними документами, державними стандартами України, що дозволяє проводити практичні заняття на високому рівні, в обстановці максимально наближеної до умов ринку.
 
Усі викладачі відділення мають  вищу спеціальну освіту, більшість з них і вищу педагогічну, яку отримали в Московському кооперативному інституті або Полтавському університеті споживчої кооперації України. Вони постійно підвищують свою професійну майстерність на курсах та стажуванні на підприємствах торгівлі різних форм власності.
 
В 1998 році на відділенні відкрито нову спеціальність “Правознавство”, а в 2000 році вже здійснено перший випуск молодших спеціалістів юристів в кількості 29 чол.
 
Циклова комісія юридичних дисциплін, яку очолює Січкар Е.Г., нараховує 8 викладачів, які своїми знаннями, практичним досвідом та новим баченням сучасної правової політики держави, формують молодших спеціалістів на рівні сучасних вимог. Для їх підготовки в коледжі створено нові навчальні кабінети юридичних дисциплін, що забезпечені необхідними нормативними матеріалами та оснащені сучасним обладнанням.
 
Викладачі докладають багато зусиль щодо оформлення навчальних кабінетів юридичних дисциплін, формування комплексу методичного забезпечення, проведення виховної роботи з студентами.

Випускник коледжу, молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку призначений для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора та інших.

Молодші спеціалісти з фінансів та банківської справи  готуються для професійної діяльності у фінансово-кредитній системі і призначені для роботи в регіональних управліннях Національного банку України і обласних управліннях, розрахункових центрах, комерційних банках, спеціалізованих фінансово-кредитних підприємствах на первинних посадах економіста, бухгалтера, старшого контролера-оператора, старшого контролера-касира та інших.

До послуг студентів просторі лекційні аудиторії, комп’ютерні класи з найновішими моделями комп’ютерів, де вони освоюють програму "1С. Бухгалтерія", добре обладнані кабінети облікових дисциплін, економіки і аналізу галузей діяльності, фінансування, банківської справи та інші, де студенти мають можливість працювати самостійно над поглибленим вивченням дисциплін.

На заняттях в коледжі студенти отримують базові знання, вміння та навички. Ці вміння продовжують формуватись на підприємствах та організаціях системи Рівненської облспоживспілки та інших форм власності, де студенти проходять технологічну практику.

Провідну роль в підготовці спеціалістів на відділенні відіграють циклові комісії Фінансово-облікових дисциплін та математики, інформатики та комп’ютерної техніки.
Викладачі відділення продовжують традиції, закладені нашими корифеями-викладачами Філіпчуком Л.Д., Вишневською М.М., Бойко С.А., Назаровою С.С., Доєнко В.І., Баковецькою О.М.

Підготовку фахівців проводять досвідчені викладачі циклової комісії фінансово--облікових дисциплін: Галянтовська Н.С. – голова комісії, Магас В.Г., Молчанець Л.А., Омельчук Ю.В., Поляк Ю.Я., а також циклової комісії математики, інформатики та комп’ютерної техніки: Сливка С.А. голова комісії, Миронець В.С. та інші. Всі вони докладають багато зусиль для того, щоб випускники відділення стали висококваліфікованими спеціалістами і знайшли себе на ринку праці.

Тривалий час очолювали циклові комісії облікових та економічних дисциплін Назарова С.С та Дмитрук В.Я.

Викладачі відділення – це справжні майстри своєї справи, які дають глибокі теоретичні знання, практичну підготовку, цікаво проводять виховну роботу в групах, організовують тематичні заходи в коледж.
 
Життя студентів цікаве не тільки навчанням, а й змістовним відпочинком. Студенти відділення приймають активну участь у художній самодіяльності та спортивно-масовій роботі.
Традиційними стали в коледжі проведення КВК та тижнів торгового працівника, програмою яких передбачено ряд заходів спрямованих на поглиблення професійної підготовленості студентів та їх естетичного виховання. До їх числа слід віднести зустрічі з практичними працівниками, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, виставку рекламних заходів та стінгазет, конкурси “Кращий за професією”, “Міс та Містер відділення”, конкурс "Сходинки до profi" в рамках тижня циклової комісії фінансово-облікових дисциплін; зустрічі з кращими працівниками бухгалтерського обліку системи Рівненської облспоживспілки., податкових та фінансових органів, банківських установ. Студенти відділення також беруть активну участь у художній самодіяльності і спортивному житті коледжу.
 
Випускників відділення з задоволенням запрошують на роботу керівники підприємств та організацій, структурних підрозділів споживчої кооперації, торговельних підприємств різних форм господарювання.
 
Випускниками відділення були:

Бараш П.Ф.

–   голова Рівненської облспоживспілки;

Вознюк М.Б.

–   в.о. голови правління Здолбунівської райспоживспілки;

Смолій Ю.Л.

–   голова Острозького РайСТ;

Пляшко

–   голова Корецького РайСТ;

та багато інших.

 
 
 
 
 
 
Зав. товарознавчим відділенням в свій час працювали Сагайдаківський М.М., Клим’юк В.П., Гриценко П.А., Добридник С.І., Подгорна В.О.
З 2007 року відділення очолює досвідчений викладач, випускниця коледжу Ільчук Г.І., яка вболіває за кожного студента, завжди відгукується на їх проблеми, за що вони їй щиро вдячні.
Ільчук Г.І.
 
 
 
 

Директор коледжу  С.І.Добридник
Відмінник освіти України
Викладач-методист

Майбутні студенти!
Навчання в Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі – це отримання міцних професійних знань, вивірений шлях до гідного вступу молодих людей в самостійне життя.
Знання та практичні навички, набуті в коледжі, допоможуть вам знайти своє місце в сучасних економічних умовах.
Прийдіть до нас і Ви переконаєтесь, що Рівненський кооперативний коледж – це навчальний заклад сучасного рівня, який впевнено дивиться в майбутнє.
Щиро запрошуємо на навчання до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу!
Довіртесь нам і Ви не помилитесь у своєму виборі!

 
 

Адміністрація

До Вашої уваги в даному розділі розміщенна інформація про адміністрацію Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу.

 
________________________________________

Методичний кабінет

Методична робота в навчальному закладі завжди була і є фундаментом, на якому будується і через який вирішується головне його завдання – здійснення навчально-виховного процесу.

 
 
________________________________________

Відділення коледжу

  • Відділення комерційної діяльності та права
  • Технологічне відділення
 
________________________________________

Циклові комісії

  • Загальноосвітніх дисциплін
  • Математики, інформатики та комп'ютерної техніки
  • Суспільних дисциплін
  • Відділення комерційної діяльності і права
  • Фінансово-облікових дисциплін
  • Виробництво харчової продукції
  • Юридичних дисциплін
 
Педпреса - освітній портал МОН МОН